Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Anna  Č e r n a j o v á, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú listovú zásielku  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
D ô v e r a                                        
zdravotná poisťovňa
949 01   N i t r a
 
V Rožňave, 16.02.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 16.02.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 2662/2021
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 2. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 22.02.2021 16:43 hod.