Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava

 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ing. Ružena  K o h ú t o v á,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie  o doporučenej listovej zásielke   v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Všeobecná zdravotná poisťovňa                       
052 51 Spišská Nová Ves
 
V Rožňave, 19.02.2021
 
Na úradnú tabuľu:
                                                                                     vyvesené dňa :19.02.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 2697/2021
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 2. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 22.02.2021 16:10 hod.