Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Jaroslav Piljan, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
JUDr. Mária Bílá
súdny exekútor
Hlavná 115
040 01 Košice
 
 
V Rožňave, 21.9.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 21.9.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 9. 2020,  Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 
 
Publikované: 21.09.2020 10:16 hod.