Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Radomír Pozor, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Slovenská pošta
Šafárikova 22
048 01 Rožňava
 
  
 
V Rožňave,19.1.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 19.1.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 1050/2021
            
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 19.01.2021 15:26 hod.