Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
 šafárikova 29, 048 01  Rožňava

Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Michal  M i c h a l a n s k ý, trvale bytom  Rožňava

 

má  uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.

 

Odosielateľ:  
Okresný súd
Štúrova 29
040 01  K o š i c e

 

V Rožňave, 17.09.2020

 

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 17.09.2020

Vybavuje: Lázárová

sp.č.5069/2020

 


© Mesto Rožňava, 18. 9. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 18.09.2020 07:38 hod.