Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Jaroslav Piljan, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
súdny exekútor
Exekútorský úrad
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava
                    
 
V Rožňave, 16.10.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 16.10.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č.sp.5367/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 10. 2020, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
            
Publikované: 16.10.2020 09:43 hod.