Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Peter Kiss, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Slovenská pošta
Šafárikova 62
048 01 Rožňava
 
  
 
V Rožňave, 15.1.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 15.1.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
Č. sp. 873/2021
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 1. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 15.01.2021 11:03 hod.