Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ľubomír  R i c h n a v s k ý,  trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie o doporučenej zásielke   na prevzatie    v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa
048 01   R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 15.01.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 15.01.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 410/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 15. 1. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 15.01.2021 10:59 hod.