Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Nikolas    P o l y á k, trvale bytom  Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ : 
M.B.A. Consulting SK, s.r.o.
Sídlo: Gusevova 1415/6
821 09 Bratislava-Ružinov
Kancelária : B.Němcovej 13
977 01  B r e z n o
 
 
V Rožňave, 14.08.2020
 
vyvesené dňa : 14.08.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 4756/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 8. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
Publikované: 14.08.2020 13:47 hod.