Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava

 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Margita S t r a k o v á, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Okresný súd  Bratislava I
812 44 Bratislava
25Cb/116/2012
 
V Rožňave, 14.08.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 14.08.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 4758/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 8. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 14.08.2020 13:43 hod.