Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Mária Krištófová, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
súdny exekútor 
Exekútorský úrad
Záhradnícka 60
821 01 Bratislava
 
 
 
V Rožňave, 14.8.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 14.8.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. z. 41969
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 8. 2020,  Mgr. Andrea Klenovská, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 
 
 
Publikované: 14.08.2020 13:40 hod.