Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Peter  V a r g a, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú doporučenú zásielku  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Okresný súd                                         
048 01   R o ž ň a v a
 
V Rožňave,13.01.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 13.01.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 330/2021
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 1. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 13.01.2021 13:06 hod.