Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Karol  D o m i k, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie  o doporučenej listovej zásielke   v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Všeobecná zdravotná poisťovňa                        
048 01   R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 12.01.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 12.01.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 299/2021
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 1. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 12.01.2021 15:02 hod.