Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Jiří    V i k t o r a, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Okresný súd
048 01  Rožňava
10Csp/4/2020
 
V Rožňave, 12.08.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 12.08.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 4735/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 8. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 12.08.2020 16:45 hod.