Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Zuzana    R e i c h e l o v á, trvale  bytom   Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Creditcall
Alexandra Rudnaya 21  
010 01  Ž i l i n a
 
V Rožňave, 01.10.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 01.10.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 5188/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 10. 2020,  Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 1.10.2020 10:35 hod.