MestO  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Peter Kiss, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na prevzatie v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Exekutorský úřad
JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38
750 02 Přerov
 
 
V Rožňave, 10.9.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 10.9.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č.sp. 4999/2020
 

© Mesto Rožňava, 10. 9. 2020,  Mgr. Andrea Klenovská, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
 
 
 

 
Publikované: 10.09.2020 10:37 hod.