Mesto Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Štefan Hajdú, trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o listovej zásielke na Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave , evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Šafárikova 112 
048 20 Rožňava
 
 
 
V Rožňave, 19. 05. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 19. 05. 2022
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 3559 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 5. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 
 
Publikované: 19.05.2022 12:50 hod.