Mestský úrad  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Marcel Smorada, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
 
Odosielateľ:
Sociálna poisťovňa
pobočka Rožňava 
Šafárikova 22
048 01 Rožňava
 
 
V Rožňave, 16.9.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 16.9.2021
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp.: 4755/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 9. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikované: 16.09.2021 13:51 hod.