Mestský úrad  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Michaela Bobovská, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Dôvera zdrav. poisť.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
 
 
V Rožňave, 25. 11. 2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26. 11 .2021
 
Vybavuje: Mgr. Andrea Klenovská
 
č. sp. 5552/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
 
Publikované: 26.11.2021 10:59 hod.