Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Henrich   S c h  v a r c,  trvale bytom  Rožňava

má uložené oznámenie o doporučenej listovej  zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa                                             
040 01  K o š i c e                 
  
V Rožňave,  26. 01. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26. 01. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č. sp. 772 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 1. 2022, Eva Lázárová  - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.01.2022 14:10 hod.