MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Oznámenie o uložení listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Adela B o l d i o v á, bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:       
 
Dôvera
zdravotná poisťovňa, a. s.                                                                       ,
Cintorínska 5 949 01 Nitra
 
V Rožňave, 26. 11. 2021                                 
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 26. 11. 2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
č.s. 5551/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 26.11.2021 10:21 hod.