Mestský úrad  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  súdnej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
 Rastislav Gajdoš, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú súdnu zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Okresný súd
Nám. 1. mája 2 
048 01 Rožňava
 
 
V Rožňave, 21. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa :  23. 06. 2022
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 3912 / 2022
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 6. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

            
 
Publikované: 23.06.2022 12:59 hod.