MestO  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
     Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Peter Varga, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na prevzatie v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Okresný súd
Skuteckého 28
974 01 Banská Bystrica      
 
 
 
 
V Rožňave, 6.7.2020                                                     
Na úradnú tabuľu: vyvesené dňa : 6.7.2020
Vybavuje: Mgr. Klenovská                                            
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 7. 2020,  Mgr. Andrea Klenovská, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 6.07.2020 11:16 hod.