Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ján  H u j d i č, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Krajský súd
Justičná pokladnica
813 66  B r a t i s l a v a
 
 
V Rožňave, 31.07.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 31.07.2020
 
Vybavuje: Lázárová                                                       
 
sp.č. 4629/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 7. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 31.07.2020 10:33 hod.