Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Mária  K r i š t ó f o v á, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie o doporučenej zásielke do vlastných rúk  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:  
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
048 01  R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 31.07.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 31.07.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č.4630/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 7. 2020,  Eva Lázárová, - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 31.07.2020 10:38 hod.