Mesto   RožňavA
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
šafárikova 29, 048 01  Rožňava

 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Nataša  L o v a s o v á, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uloženú listovú zásielku  na prevzatie  v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Sociálna poisťovňa
048 01   R o ž ň a v a
 
V Rožňave, 22.09.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 22.09.2020
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 5107/2020
 
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 9. 2020,  Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 22.09.2020 12:45 hod.