Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 
Ján Hujdič, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
VŠZP, a.s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava
 
 
V Rožňave, 23.9.2020
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 23.9.2020
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
            
č.sp.5111/2020
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 9. 2020,  Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 23.09.2020 10:35 hod.