Mestský úrad  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Robert Szabó, trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
M .B. A. Consulting, s.r.o.
Boženy Němcovej 13
977 01 Brezno
 
   
 V Rožňave, 20. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 21. 06. 2022
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. : 3905 / 2022
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 6. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
Publikované: 21.06.2022 10:56 hod.