Mestský ÚRAD  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa

 

 Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Rastislav Gajdoš, trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o uložení zásielky na prevzatie v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave , evidencia obyvateľstva.
 
 
Odosielateľ:
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Šafárikova 441 / 112
048 01 Rožňava
 
 
V Rožňave, 21. 01. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 25. 01. 2022
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. : 728 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 1. 2022, Mgr. Andrea Klenovská  - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 25.01.2022 09:40 hod.