Mesto Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Roland  B o l d i,  trvale bytom  Rožňava
 
má uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Okresný súd
048 01  R o ž ň a v a                   
  
V Rožňave,  23. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 23. 06. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č. sp. 3911 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 6. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 23.06.2022 12:53 hod.