Mestský úrad  Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy ohlasovňa
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Petra Kompušová, trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o uložení listovej zásielky  na  Mestskom úrade v Rožňave, v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave ,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Slovenská pošta
Šafárikova 62
048 01 Rožňava 
                                               
 
V Rožňave, 24. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 27. 06. 2022
 
Vybavuje: Mgr. Klenovská
 
č. sp. 3941 / 2022
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 6. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 27.06.2022 12:31 hod.