Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 

Peter   G a b o š,  trvale bytom Rožňava

 

má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:    
Okresný súd                                                                              
975 59   Banská Bystrica   
 
V Rožňave,  30. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 30. 06. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  3982 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 6. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.06.2022 10:42 hod.