Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava – odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29, 048 01  Rožňava

 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Mikuláš    G é c z i, trvale  bytom   Rožňava
 
má  uložené oznámenie o uložení doporučenej zásielke do vlastných rúk  na prevzatie    v kancelárii 1.kontaktu Mestského úradu v Rožňave, evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:    
Generálne riaditeľstvo väzenskej a
justičnej stráže
810  00   B r a t i s l a v a
 
V Rožňave, 19.10.2021
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa : 19.10.2021
 
Vybavuje: Lázárová
 
sp.č. 5135/2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 10. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.10.2021 15:47 hod.