Mesto Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky

 

Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Ľubomír  Richnavský,  trvale bytom Rožňava

má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa
075 25  Trebišov  
V Rožňave,  28. 07. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 28. 07. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  4253 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 7. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 28.07.2022 18:53 hod.