Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava

 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ľubomír   G e r b e r y,  trvale bytom  Rožňava
 
má uloženú doporučenú súdnu zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:  
Okresný súd                      
048 01   R o ž ň a v a     
           
  
V Rožňave,  20. 05. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 20. 05. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č. sp. 3583 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 5. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.05.2022 09:58 hod.