Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Jan  G u m a n,  trvale bytom  Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.                     
Cintorínska 5
949 01  N i t r a                    
  
V Rožňave,  20. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 20. 06. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č. sp. 3899 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 6. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 20.06.2022 15:33 hod.