Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Henrich   S c h v a r c,  trvale bytom  Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.                     
pobočka
048 01   R o ž ň a v a                    
  
V Rožňave,  24. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 24. 06. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č. sp. 3927 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 6. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 24.06.2022 10:21 hod.