Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava

 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Gejza  B a r i,  trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:    
Mestský úrad                                                                              
048  01   R o ž ň a v a   
 
V Rožňave,  20. 06. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa:  20. 06. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  3895 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 6. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
Publikované: 20.06.2022 15:36 hod.