Mesto   Rožňava
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava
 
Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Dezider  H l a v á č,  trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:    
Okresný súd
810 00  B r a t i s l a v a  IV
 
V Rožňave,  13. 05. 2022
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa:  13. 05. 2022
 
Vybavuje: Lázárová
 
č.sp. 3508 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 5. 2022, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
Publikované: 13.05.2022 11:21 hod.