Mesto Rožňava, ako zriaďovateľ:
MŠ Pionierov 639/18, MŠ Štítnická 337/, MŠ Ernesta Rótha 518/4, MŠ Vajanského 370/6, MŠ Kyjevská 2020/14, MŠ – Óvoda Krátka 1825/28, MŠ s VJM, Komenského 5, ZŠ Zlatá 2, ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, ZŠ Pionierov 1, SŠ Komenského 5, ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B,
 
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021, v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 160/2021 z 17. marca 2021  a taktiež na základe odporúčania RÚVZ v Rožňave oznamuje, že vzhľadom na zlepšujúci sa stav ochorenia a šírenia Covid -19 / Rožňavský okres je v bordovej fáze – III. stupeň varovania /

postupne obnoví prevádzku svojich škôl od 6. 4. 2021,
pričom bude dôsledne dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V zmysle uvedených pokynov žiadame rodičov o akceptovanie resp. dodržiavanie  nasledovných kritérií:
 
Materská škola – od 6. 4. 2021
  • postupné naplnenie tried MŠ formou uprednostnenia deti rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom  RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 
Základná škola 1. stupeň – od 7. 4. 2021 /vrátane 0. ročníka/
s možnosťou  pretestovania sa rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení na mobilnom odbernom mieste - Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava – dňa 6. 4. 2021 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  • postupné naplnenie tried ZŠ formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada.  
 
Školský klub detí – pre 1. stupeň – od 7. 4. 2021
  • postupné naplnenie oddelení ŠKD formou uprednostnenia žiakov rodičov/zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • ako v prípade MŠ - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na Covid-19 resp. jeho náhrada. 
 
Základná škola 2. stupeň
  • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.
 
Základná umelecká škola
  • závisí od ďalšieho stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu a pokynov MŠVVaŠ SR.
 
Na základe COVID AUTOMAT-u sa bude situácia pravidelne monitorovať a aktuálne informácie budú zverejnené na webových sídlach škôl resp. mesta Rožňava. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých, po prerokovaní s inými zriaďovateľmi škôl, vás žiadame o zváženie pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.
Vzhľadom na rýchlo a často sa meniace  pokyny zo strany ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR, v prípade potreby, uvedené informácie môžu byť aktualizované.
 
 
                                                                                        
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 3. 2021, Mgr. Alžbeta Tamásová -  Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava

 
 
Publikované: 31.03.2021 15:59 hod.