Mesto Rožňava


Oznámenie o možnosti platenia miestnych daní a miestnych poplatkov
na rok 2021
 

Mesto Rožňava ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady oznamuje občanom, že rozhodnutia o vyrubení miestnych daní na rok 2021 budú doručované až v čase, keď to situácia dovolí a bude to pre občanov bezpečné. Splatnosť bude stanovená v dvoch splátkach – prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2021.

Mesto Rožňava dáva možnosť daňovníkom platiť miestne dane vo výške vyrubenej na rok 2020, rozdiel doplatia až po vyrubení a doručení rozhodnutí.

Dane a poplatky na rok 2021, ako aj nedoplatky z minulých období môžu občania uhrádzať na účty mesta prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom v banke, s použitím variabilného symbolu, uvedeného na rozhodnutiach v roku 2020.

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa platí na účet

SK40 0200 0000 0000 2722 8582 vedený vo VÚB, a. s., prípadne

SK74 0900 0000 0051 6717 5964 vedený v SLSP, a. s..

Poplatok za komunálne odpady sa platí na účet

SK32 0200 0000 0012 7063 2053, vedený vo VÚB, a. s. prípadne

SK87 0900 0000 0000 9962 6555, vedený v SLSP, a. s..

V prípade záujmu o aktuálnu sumu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady na rok 2021 môžu občania kontaktovať mestský úrad mailom (mesto@roznava.sk), prípadne telefonicky (058/7773 111).

Mesto Rožňava dáva možnosť uhradiť poplatok za úkony na matrike, evidencii obyvateľov a rybárske lístky na účet mesta prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom v banke, s použitím variabilného symbolu = rodné číslo, v správe pre prijímateľa uviesť aký poplatok je uhradený.

SK40 0200 0000 0000 2722 8582 vedený vo VÚB, a. s., prípadne

SK74 0900 0000 0051 6717 5964 vedený v SLSP, a. s..

Nájomné a služby spojené s užívaním nájomných bytov môžu nájomníci uhradiť na účet mesta SK31 0200 0000 0021 6511 8153 prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom v banke, s použitím variabilného symbolu = rodné číslo.

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V Rožňave 9. marca 2021

 

                                                                                        Michal Domik
primátor
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 4. 2021, Ing. Erika Leskovjanská  -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 7.04.2021 12:39 hod.