Oznámenie  výsledku  vybavenia  petície
(V zmysle zákona č. 29/2015 Z.z., ktorý novelizoval  zákonč.85/1990 Zb. o petičnom práve)

 

Vybavovateľ petície: Mesto Rožňava

Názov  petície:   

Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytových domov vo vlastníctve mesta Rožňava  na Jovickej ulici č. 52 až 62 v Rožňave.

Je kvórová: nie

Text:

My, nájomníci malometrážneho bytového domu, na ulici Jovická 52 až 62, ktorý je vo vlastníctve mesta Rožňavy, žiadame príslušné mestské orgány, aby bezodkladne začali konať vo veci celkovej rekonštrukcie uvedenej nehnuteľnosti.

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

Bytový dom bol postavený a odovzdaný do užívania nájomníkom v 2. polovici 70. rokov minulého storočia. Od tej doby do dnešného dňa boli vykonané len nasledovné úpravy:

- rekonštrukcia strechy, v dôsledku pretekania vody do bytov na horných podlažiach, výmena stúpačiek, vodomerov, namontovanie meračov tepla.

Vzhľadom na to, že zvyšok bytovky je v pôvodnom stave, žiadame:

  1. Výmenu okien v bytových a nebytových priestoroch. Ich dezolátny stav spôsobuje obrovské úniky tepla, za ktoré nájomníci nevládzu platiť. Preto šetria kúrením nielen na úkor komfortu bývania, ale aj na úkor zdravia, čo je nedôstojné života v 21. storočí.
  2. Žiadame urýchlene zatepliť severnú obvodovú stenu, južnú obvodovú stenu, 2 severozápadné a 2 juhovýchodné obvodové steny bytovky. Okrem netesnosti okien nájomníci okrajových bytov pre nezateplené obvodové steny bytovky vžime nevedia byty dostatočne vykúriť. Nájomníci v bytoch, hraničiacich s južnou obvodovou stenou bytovky, trpia ešte aj viete, lebo v bytoch majú vyše 30 stupňové horúčavy. Nezateplená stena siaha po celej dĺžke krajných bytov. Následne žiadame zatepliť ostatné obvodové steny bytovky.
  3. Rekonštrukciu vchodových dverí a zvončekov, aby bolo možné otvoriť vchodové dvere z bytov. Kvôli bezpečnosti nájomníkov je vchodové dvere nutné uzatvárať. Starší, nemobilní a telesne postihnutí nájomníci nemôžu vpustiť svojich hostí.
  4. Rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia v spoločných priestoroch. Tohoročné vyúčtovanie ukázalo neúmerne vysoké nedoplatky za osvetlenie spoločných priestorov, pretože v bytovke nie je zriadené zariadenie, aby osvetlenie fungovalo na fotobunku, ako je to v dnešnej dobe bežné.
  5. Úpravu interiéru nebytových priestorov interiéru, vymaľovanie stien a výmena gumolitu.
  6. Rekonštrukciu balkónov, lodžií a úpravu fasády.

Žiadame príslušné orgány mesta Rožňavy, aby zhodnotili naše požiadavky a začali s ich riešením.

Počet osôb podporujúcich petíciu: 44

Dátum doručenia: 17.7.2019

Dátum vybavenia petície: 26.9.2019 

Spôsob vybavenia: Petícia prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa 26.9.2019.

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo petícii občanov.

Zdôvodnenie vybavenia:

Petícia občanov bola predmetom rokovania troch  odborných komisií, ktoré odporučili  vykonať postupnú rekonštrukciu bytoviek v závislosti od finančných možností mesta Rožňava. Komisie odporučili vypracovať návrh rozpočtu na rekonštrukciu a tiež zistiť možnosti financovania zo ŠFRB.

Z dôvodu aby  sa aspoň čiastočne mohli splniť požiadavky nájomníkov mesto Rožňava navrhlo v najbližšom období  nasledovné práce:

Rok 2019: Výmena hlavných vchodových dverí  za  plastové s elektrickými vrátnikmi, novými domácimi telefónmi, zvončekmi a s kecafónmi  a  poštovými schránkami zriadenými na vchodových  dverách do budovy  predpokladaný   náklad  cca 1500 x 6 vchodov  = 9000 € 

Rok 2020 : Postupná rekonštrukciu elektrickej  inštalácie.

Ďalšie roky:  Postupná výmena okien  a vchodových dverí  nachádzajúcich  sa na  zadnej strane    bytových domov , rekonštrukcia  alebo výmena  výťahov, výmena ležatých rozvodov TÚV a izolácia stupačiek na TÚV   z vlastných zdrojov  mesta alebo z  úveru komerčnej banky alebo  ŠFRB.  Zateplenie bytových domov- na túto najväčšiu investíciu je  potrebné hľadať aj možnosti financovania z iných zdrojov.

 

 

 


© Mesto Rožňava,  4. 10. 2019 Ing. Dana Majorčíková, Útvar hl. kontrolóra mesta, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 4.10.2019 13:48 hod.