Ohlasovňa  pobytu   R o ž ň a v a

O z n á m e n i e

 o zrušení  trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu  v  R o ž ň a v e  na návrh vlastníkov  nehnuteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

zrušila dňom 18.10.2021 trvalý pobyt občanovi :

  Denisa  L a n d o r i o v á,

 nar. 27.10.1984

Miestom nového trvalého pobytu  menovanej   je    R o ž ň a v a.

 

 

V Rožňave, dňa : 19.10.2021

E. Lázárová                                                                                       

Na úradnú tabuľu:

vyvesené dňa:  19.10.2021

sp.č. 5130/2021

 

 

 


© Mesto Rožňava, 19. 10. 2021, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.10.2021 15:51 hod.