Mestské lesy Rožňava, s.r.o
Rožňava – Huta 2243
 
 
týmto vyhlasujú
 

OBCHODNÚ   VEREJNÚ   SÚŤAŽ

 
 
na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť na rok 2020 ) v mieste sídla Msl – Rožňava, Rožňava-Huta 2243
 
 
  1. Predmet činnosti:
    • Ťažba , približovanie a manipulácia  dreva na lokalite : peň – odvozné miesto.
  2. Doba výkonu :
    • Zmluva sa uzatvára na dobu od : 7. 1. 2020 do : 30.11.2020
  3. Podmienky súťaže :
    • Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MÚ v Rožňave a na www.msl-rv.sk
 
 
         
Dňa 25.11.2019
 
 
Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 11.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 26.11.2019 11:02 hod.