Uznesením č. 135/2011 dňa 28. 4. 2011, Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo opravu strechy tribúny mestského futbalového štadióna a uložilo prednostovi MsÚ zrealizovať opravu strechy za podmienky začatia realizácie opravy po preukázaní zálohy poisťovňou vo výške 20 000 € za poistnú udalosť.
Opravu strechy tribúny je potrebné vykonať z dôvodu, že v júni r. 2010 bola strecha poškodená silným nárazovým vetrom. Budova však bola poistená proti živelným pohromám a preto je možné žiadať od poisťovne úhradu škody vo výške 46 794,77 € s tým, že prvá časť uvedenej sumy, t. j. záloha vo výške 19 966,81 €, už bola poukázaná na účet mesta dňa 20. 05. 2011. Zvyšná suma bude poukázaná až po zrealizovaní stavebných prác a predložení faktúry za realizáciu opravy strechy poisťovni. Bola objednaná projektová dokumentácia na opravu strechy. Projektová dokumentácia bola doručená v mesiaci august na MsÚ Rožňava. Vyhodnotenie ponúk na zhotoviteľa sa uskutočnilo dňa 27. 09. 2011 na MsÚ.

Dňa 28. 09. 2011 bolo Obcou Rudná vydané stavebné povolenie na Rekonštrukciu strechy tribúny futbalového štadióna. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Stavba je ukončená. Stavba bola investorovi mestu Rožňava odovzdaná 05/2012. Následne je potrebné stavbu skolaudovať. Na základe uznesenia MZ bolo treba osadiť na streche ešte bleskozvod, ktorého ukončenie bolo dňa 09. 11. 2012.
 

 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.