MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  212/2021-2774-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 11.02.2020

 

Vec
Oznámenie o opätovnom začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Peter Legnár, bytom E. Rótha č. 51, 048 01 Rožňava podal na príslušnom úrade v Roňave žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Oplotenie“, ktorá je umiestnená na pozemku C-KN  parc. č. 467 - zastavané plochy a nádvoria v  k. ú. Rožňava vo vlastníctve žiadateľa. Dňom podania žiadosti bolo konanie o dodatočnom povolení stavby začaté.
Dôvodom opätovného začatia konania o dodatočnom povolení stavby je, že príslušný stavebný úrad nevedel doručiť oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby všetkým známym účastníkom konania v zmysle § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona 608/2003 Z. z., v spojení s § 5 a § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa  §  18  ods. 3   zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej „správny poriadok“) a v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 a § 88a ods. 1  stavebného zákona upovedomuje o opätovnom začatí konania o dodatočnom povolení stavby, všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný  podklad  pre  posúdenie  navrhovaných   stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 309.
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
 
 
 
pdf icon Grafická priloha
(PDF, 243 kB)
 
 
 
 
Mgr. Iveta Angyalová
samostatný odborný referent
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa oznamuje opätovné začatie konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a doručuje sa spoluvlastníčke pozemku C-KN parc. č. 464/1 v k. ú. Rožňave - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava a obce Krásnohorské Podhradie.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 2. 2021 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 17.02.2021 19:16 hod.