ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava
Číslo: OLP/2777/2020
Bratislava 29.03.2020

 

 
Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • predajní drogérie,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
 • služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
 • servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzok kľúčových služieb,
 • zberných dvorov,
 • predajní metrového textilu a galantérie,
 • predajní a servisov bicyklov,
 • prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 • prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

 

B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.

 

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.

Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky
 
 
 
 
 
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava
Szám: OLP/2777/2020
Bratislava 2020.03.29.

 

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának

INTÉZKEDÉSE

 közegészségügyi veszélyhelyzet idején

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye ( a továbbiakban „Tt. 355/2007 sz. törvénye”) 5. §-a (4) bek. h) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként, a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020.03.11-én kelt 111. számú   határozata   alapján a Szlovák Köztársaság területére kihirdetett különleges helyzet, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója által 2020.03.11-én bejelentett COVID-19  világjárvány miatt, a Központi Válságstáb 2020. március 27-i ülésén hozott határozatai alapján, a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e), j) pontja alapján az alábbi

 

i n t é z k e d é s e k e t

rendeli el:

 

2020. március 30-án 6.00 órától kezdődően a visszavonásig bezárásra kerül minden kiskereskedelmi egység és minden szolgáltatást nyújtó egység, kivéve:

A) az élelmiszert, húst, kenyeret és pékárut, zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteket, a baba és kisgyermek tápszereket és orvosi javallatra speciális élelmiszereket árusító boltokat,

 • a drogériákat,
 • gyógyszertárakat, egészségügyi segédeszközöket árusító és kiadó üzleteket,
 • látszerész üzleteket,
 • újság és egyéb nyomtatott sajtótermékeket árusító boltokat,
 • állateledelt árusító boltokat, állatorvosi rendelőket,
 • a telekommunikációs operátorok üzleteit,
 • közétkeztetési egységeket, ételárusító standokat,
 • postai, banki, biztosítási szolgáltatást, leasing szolgáltatást nyújtó egységeket,
 • internetes üzleteket (e-shop) – az áru üzletben vagy házhozszállítással történő átvételével,
 • mosodákat és ruhatisztítókat,
 • üzemanyagtöltő állomásokat,
 • temetkezési szolgáltatásokat, temetkezési hely működtetőit, krematóriumokat,
 • autószervizeket, gumiszervizeket, gépjárműszállítást,
 • a gépjárművek szlovákiai műszaki ellenőrzését és emissziós ellenőrzését végző szolgáltatásokat,
 • a számítógépes és telekommunikációs műszaki eszközök szervizeit,
 • taxi szolgálatot, amely árut és tárgyakat szállít,
 • ügyvédeket, közjegyzőket, bírósági végrehajtókat, csődbiztosokat, mediátorokat, árverezőket, választottbírákat, igazságügyi szakértőket, tolmácsokat, fordítókat,
 • kulcsmásoló szolgáltatásokat,
 • gyűjtőudvarokat,
 • textil méteráru és galantéria üzleteket,
 • kerékpár és kerékpárjavító üzleteket,
 • kertészüzleteket, kertészeti műszaki üzleteket, amennyiben az üzlet teljes  árusítási belterülete nem haladja meg a 2000 m2 -t
 • építőanyagokat, szerelvényeket és  villamossági szerelvényeket árusító üzleteket, vasüzleteket, festékboltokat, amennyiben az üzlet teljes  árusítási belterülete nem haladja meg a 2000 m2  -t.

 

B) 2020. március 20-án 6.00 órától a visszavonásig tilos a nyilvánosság jelenléte a közétkeztetési egységekben és az ételárusító standokon; ez a tiltás nem vonatkozik a közétkeztetési egységeken kívüli árusításra (például a kiadóablakkal rendelkező gyorsétkezdékre vagy elvitelre történő ételárusításra az üzletbe való belépés nélkül).

C) 2020. március 30-tól a visszavonásig a jelen intézkedés A) pontjában felsorolt kiskereskedelmi egységeknek és szolgáltatást nyújtó egységeknek elrendeltetik a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e) pontja alapján, hogy  biztosítsák, hogy a vásárlók (kliensek) és az alkalmazottak betartsák  az alábbi higiéniai intézkedéseket:

 • az üzletbe történő belépés és az üzletben való tartózkodás kizárólag a felső légutak eltakarásával ( például szájmaszkkal, állal, kendővel stb.) engedélyezett,
 • az üzletbe való belépéskor kézfertőtlenítést kell alkalmazni vagy egyszer használatos kesztyűket kiosztani,
 • biztosítani, hogy a vásárlók a sorban álláskor 2 m-es távolságra legyenek egymástól,
 • egyazon időpontban az üzlet vásárlási belterületén 25m2 -nek kell esnie egy vásárlóra,
 • az üzletegységek összes bejáratánál jól látható helyre ki kell helyezni a   tájékoztatást a fenti higiéniai előírások betartásának kötelezettségéről és a vásárlók létszámának egyazon időn belüli maximalizásáról az üzletegységen belül.

 

D) 2020. március 30-tól a visszavonásig az A) pont 1) és 2) alpontjában felsorolt kiskereskedelmi egységeknek és szolgáltatást nyújtó egységeknek elrendeltetik, hogy hétfőtől szombatig 9.00 órától 12.00 óráig csak 65 év feletti személyeknek tegyék lehetővé  az üzletbe való belépést.

E) 2020. március 30-án 6.00 órától a visszavonásig az áruházak üzemeltetőinek elrendeltetik a Tt 377/2004 sz. törvénye 2.§-a (4) bek. k) pontja alapján minden kiskereskedelmi egység és szolgáltatást nyújtó egység bezárása, kivéve  az A) pont 1) –től 10)-ig terjedő alpontjaiban felsorolt egységeket.

 

I n d o k o l á s

A Szlovák Köztársaság Kormánya a SZK Nemzeti Tanácsa   Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 8. §-a alapján 2020. március 12-én 6.00 órától   hatályba lépő különleges helyzetet hirdetett ki  a közegészség II. fokozatú veszélyhelyzete miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020.3.11-én bejelentette a COVID -19 betegség okozta világjárványt.

A Központi Válságstáb 2020.március 27-én tartott ülésén feladatul adta a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának a közegészség veszélyhelyzete idején olyan intézkedés elrendelését, amellyel betiltja vagy korlátozza a rendelkező részben felsorolt üzemegységek működését, és egyúttal kötelezi a kiskereskedelmi egységek és a szolgáltatást nyújtó egységek üzemeltetőit a higiéniai ( járványellenes) intézkedések betartására.

Jelen intézkedés célja az emberek társas érintkezésének átmeneti időszakra történő  maximális korlátozása, kivéve a nélkülözhetetlen kiskereskedelmi és szolgáltatási üzleti tevékenységeket, méghozzá úgy, hogy a COVID-19 fertőző betegség tömeges terjedése a lehető legnagyobb mértékben akadályozva legyen.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy az intézkedés célja az emberek egészségének védelme és az elhalálozások megelőzése.

Ezen intézkedés be nem tartása közigazgatási vétségnek minősül a Tt. 355 /2007 sz. törvénye 57.§-a (33) bek. a) pontja értelmében, amelyért az illetékes regionális közegészségügyi hivatal  a Tt. 355/2007 sz. törvénye 57. §-a (41) bek. a) pontja alapján 20 000 euró összegű pénzbüntetést ró ki.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa
 

© Mesto Rožňava, 30.  3. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.03.2020 10:15 hod.