Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Životné prostredie - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta
 
(PDF, 61 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 7 kB)
 
2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a na území mesta podľa § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov
 
(PDF, 568 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 14 kB)
 
3. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
 
(PDF, 63 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia
a/ o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jej zmeny
b/ na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 
(PDF, 65 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 9 kB)
 
5. Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. f/ zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a ich prevádzku
 
(PDF, 61 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 7 kB)
 
6. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpy
 
(PDF, 58 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 7 kB)
 
7. Oznámenie údajov o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
 
(PDF, 203 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 16 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2017,  Ing. Andrea Blašková -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP ,  Mestský úrad v Rožňave