Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Odbor všeobecnej a vnútornej správy - Evidencia budov

Vybavujem:
 
				Určenie súpisného (orientačného) čísla
 
 
   
  Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.  

 

Potrebujete: 

K žiadosti (na stiahnutie - nižšie) o určenie súpisného (orientačného čísla) je potrebné predložiť aj nasledovné doklady:

*  právoplatné kolaudačné rozhodnutie ( užívacie povolenie) v prípade, že ide o budovu postavenú po 1. októbri 1976

*  stavebné povolenie (rozhodnutie o prípustnosti stavby), ak bola budova postavená pred 1. októbrom 1976

*  platný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy

*  list vlastníctva k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku na ktorom sa stavba nachádza

*  v prípade, že súčasný vlastník nie je stavebníkom budovy, predložiť doklad o nadobudnutí (kúpna, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, reštitučné rozhodnutie a pod.)

*  pri budovách postavených pred 1. októbrom 1976 je možné v prípade, že sa nezachovali potrebné doklady predložiť osvedčené čestné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie vlastník, prípadne vlastníci budovy, presné číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza a rok dokončenia stavby, doplnené kópiou z katastrálnej mapy
 
Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla
(PDF, 12 kB)
Čestné vyhlásenie
(PDF, 9 kB)
Náležitosti žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla 
(PDF, 8 kB)
Kód - Druh stavby
(PDF, 9 kB)
Publikované: 31.07.2015 10:32 hod.
Publikované: hod.