MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Číslo: 2160/2019-28939-VYST-Šm
V Rožňave dňa 17. 04. 2019
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby

 

MON – DREV s.r.o., so sídlom Budulovská 3043, 045 01 Moldava nad Bodvou, podal na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby pre spoločnosť DAVID TRADE s.r.o., Jazerná č. 1, Košice bolo vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2012.

Navrhovaná zmena územného rozhodnutia sa týka zmeny na pozemkoch parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68 a 5055/69 v k. ú. Rožňava, v rozsahu zmeny stavebných objektov: SO – 01 Rodinné domy a SO – 03  Miestne komunikácie.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania, dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami a vlastníkmi inžinierskych sietí postupom podľa § 35 a § 36 v nadväznosti na § 41 stavebného zákona v platnom znení. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona v platnom znení a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho vydáva v súlade s § 39, § 39a a § 41 ods. 1 stavebného zákona
v platnom znení, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s  §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej  len „správny poriadok“) v platnom znení  toto

rozhodnutie  o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“, 

na pozemkoch pôvodných parcelných č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68 a 5055/69, a nových parcelných čísiel KN-C 5055/81, 5055/82, 5055/83, 5055/84, 5055/85, 5055/86, 5055/87, 5055/88 a 5055/89 v k. ú. Rožňava,

pre navrhovateľa MON – DREV s.r.o., Budulovská 3043, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Pozemky parc. č. KN-C 5055/81, 5055/82, 5055/83, 5055/84, 5055/85, 5055/86, 5055/87, 5055/88 a 5055/89 vznikli geometrickým plánom na úpravu hraníc medzi pozemkami a odčlenenie pozemkov z parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68, 5055/69 a 5055/6, pod č. 36 210 161 – 18/2019 vypracovaným dňa 04.03.2019 spoločnosťou GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o., Jarná 3, Rožňava, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Palackom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 07.03.2019.

Na základe uvedenej zmeny umiestnenia stavby, v nadväznosti na pôvodné územné rozhodnutie, vydané stavebné povolenia na inžinierske stavby (uvedené v podkladoch rozhodnutia), a na dokumentáciu pre zmenu územného rozhodnutia stavby budú stavebné  objekty SO 01 a SO 03 doplnené o toto znenie:

 • SO – 01 Rodinné domy – vo východnej časti záujmového územia stavby sa namiesto štyroch rodinných domov na pozemkoch parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68 a 5055/69 umiestňuje deväť rodinných domov na pozemkoch parc. č. KN-C 5055/67, 5055/68, 5055/69 spolu s 5055/81, 5055/82, 5055/83, 5055/84, 5055/85, 5055/88 a 5055/89. Rodinné domy budú napojené na areálové rozvody a siete (vodovod, kanalizáciu, elektriku) novými prípojkami. Hlavné línie rozvodov týchto podzemných sietí sa nebudú meniť. Šesť rodinných domov bude napojených na pôvodnú navrhovanú cestnú komunikáciu a pre tri rodinné domy sa navrhuje nová vetva cestnej komunikácie.
 • SO – 03  Miestne komunikácie – rozšírenie tohto stavebného objektu bude v novej vetve cestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 5055/87 s napojením na ostatné časti komunikácií.

 

Ostatné stavebné objekty (SO 02, SO 04 - SO 14) ostávajú v platnosti a nezmenené v zmysle pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do a právoplatného rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 19.04.2018, pod č. 2285/2018-33561-VYST-Šm. 

Pre zmenu umiestnenia stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

 1. Umiestnenie stavby sa zrealizuje tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné konanie, overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
 2. Akékoľvek zmeny tohto rozhodnutia môže povoliť iba príslušný stavebný úrad a pozemky musia byť využité len na určený účel.
 3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30,  Rožňava, orgán štátnej vodnej správy, vo svojom vyjadrení pod č. OU-RV-OSZP-2019/003739, zo dňa 29.03.2019 určil podmienky:
  • Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., závod Rožňava ako prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v Meste Rožňava.
  • Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Odštepný závod Banská Bystrica ako správcom drobného toku Breziny.
  • Do projektovej dokumentácie stavby doplniť odstupové vzdialenosti rodinných domov a novej vetvy komunikácie od drobného vodného toku Breziny.
  • Ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.
  • Stavba podlieha vydaniu súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 vodného zákona.
 4. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava vo svojom vyjadrení pod č. OU-RV-OSZP-2019/003690, zo dňa 28.03.2019 žiada dodržať tieto podmienky:
  • S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – katalóg odpadov.
  • Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené o čom je potrebné predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva. 
 5. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Rožňava vo svojom vyjadrení  č.: OU-RV-PLO-2019/003500-002 zo dňa 01.03.2019, žiada dodržať tieto podmienky (pre pozemky parc. č. C KN č. 5055/66, 055/67, 5055/68 a 5055/69 v k.ú. Rožňava):
  • Investor je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, vo svojom vyjadrení č. CS SVP OZ BB 449/2019/14, CZ 5841/2019 – 342080, zo dňa 16.04.2019 uviedol:
  • V súvislosti so správou vodného toku Hasácky je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary.
  • Vodný tok Hasácky nemá v záujmovom území upravené odtokové pomery. Pri prechode povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia a tým aj objektov tam situovaných. V súvislosti s výstavbou rodinného domu v blízkosti jeho koryta upozorňujeme, že SVP, š. p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. aj zaliatím územia, vybrežením vody z koryta vodného toku, prípadne zaliatím územia vnútornými vodami. Tieto škody bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať majiteľ rodinného domu.
  • Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku.
  • Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.

Ostatné podmienky uvedené v územnom rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2012, ako aj v rozhodnutí o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 19.04.2018, pod č. 2285/2018-33561-VYST-Šm,  ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.06.2018 zostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však právoplatnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

O d ô v o d n e n i e

MON – DREV s.r.o., so sídlom Budulovská 3043, 045 01 Moldava nad Bodvou, podal dňa 11.02.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“.

Dňom podania návrhu bolo konanie o zmene územného rozhodnutia začaté.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby pre spoločnosť DAVID TRADE s.r.o., Jazerná č. 1, Košice bolo vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom dňa 24.05.2012 pod
č. 3218/2011-06-Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2012. Umiestnenie stavby bolo v rozsahu 14 stavebných objektov (SO 01 - SO 14). Medzi spoločnosťou DAVID TRADE s.r.o., Jazerná č. 1, Košice a navrhovateľom - spoločnosťou MON – DREV s.r.o., Budulovská 3043, Moldava nad Bodvou bola dňa 18.10.2017 uzavretá dohoda o postúpení práv a povinností z uvedeného územného rozhodnutia.

Dňa 28.08.2012 Obvodný úrad životného prostredia, Rožňava rozhodnutím
č. 2012/00463 vydal povolenie na uskutočnenie vodných stavieb (stavebné objekty SO 04, SO 05, SO 06, SO 07) v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM“, v nadväznosti na vydané územné rozhodnutie.

Dňa 19.04.2018 tunajší stavebný úrad vydal rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia pod č. 2285/2018-33561-VYST-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.06.2018, pričom zmena bola v rozsahu čiastočnej úpravy týkajúcej sa umiestnenia stavebných objektov: SO – 05  Pripojovacie potrubie – verejný vodovod a SO – 07  Pripojovacie potrubie – verejná kanalizácia.

Dňa 28.02.2018 bolo vydané Mestom Rožňava, špeciálnym stavebným úradom stavebné povolenie pod č. 231/2018-19503-VYST ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.02.2018 a ktorým bol v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“ povolený stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy . 

Dňa 17.04.2018 bolo vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom stavebné povolenie pod č. 195/2018-32598-VYST-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.04.2018 a ktorým boli v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“ povolené stavebné objekty: SO 09 Prípojka VN, SO 10 Trafostanica, SO 11 NN rozvody a SO 14 NN prípojka elektrickej energie (odberné elektrické zariadenia - OEZ).

Navrhovaná zmena územného rozhodnutia je na pozemkoch parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68 a 5055/69 v k. ú. Rožňava, v rozsahu zmeny stavebných objektov:

 • SO – 01 Rodinné domy – vo východnej časti záujmového územia stavby sa namiesto štyroch rodinných domov na pozemkoch parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68 a 5055/69 umiestňuje deväť rodinných domov s menšou zastavanou plochou na rozlohovo menších pozemkoch parc. č. KN-C 5055/67, 5055/68, 5055/69 spolu s 5055/81, 5055/82, 5055/83, 5055/84, 5055/85, 5055/88 a 5055/89, za dodržania koeficientu zastavanosti, podľa záväznej časti platného Územného plánu mesta Rožňava. Rodinné domy budú napojené na areálové rozvody a siete (vodovod, kanalizáciu, elektriku) novými prípojkami. Hlavné línie rozvodov týchto podzemných sietí sa nebudú meniť. Šesť rodinných domov bude napojených na pôvodnú navrhovanú cestnú komunikáciu a pre tri rodinné domy sa navrhuje nová vetva cestnej komunikácie.
 • SO – 03  Miestne komunikácie – rozšírenie tohto stavebného objektu bude v novej vetve cestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 5055/87 s napojením na ostatné časti komunikácií.

 

Pozemky parc. č. KN-C 5055/81, 5055/82, 5055/83, 5055/84, 5055/85, 5055/86, 5055/87, 5055/88 a 5055/89 vznikli geometrickým plánom na úpravu hraníc medzi pozemkami a odčlenenie pozemkov z parc. č. KN-C 5055/66, 5055/67, 5055/68, 5055/69 a 5055/6, pod č. 36 210 161 – 18/2019 vypracovaným dňa 04.03.2019 spoločnosťou GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o., Jarná 3, Rožňava, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Palackom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 07.03.2019.

Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa 26.02.2019 oznámil začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, správcom a vlastníkom inžinierskych sietí a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí, bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Mesto Rožňava ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh na zmenu umiestnenia predmetnej stavby v rozsahu uvedených stavebných objektov podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Námietky k predmetnej stavbe do stanovenej lehoty neboli účastníkmi územného konania vznesené.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne s pripomienkami a podmienkami. Ich pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok predmetného rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

K vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby boli dokladované:

 1. Projekt zmeny dokumentácie pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, vypracovaný v 02/2019.
 2. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydané Mestom Rožňava, stavebným úradom dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2012.
 3. Dohoda o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia vydaného  Mestom Rožňava, stavebným úradom dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.07.2012, medzi spoločnosťou DAVID TRADE s.r.o., Jazerná č. 1, Košice ako postupcom a spoločnosťou MON – DREV s.r.o., Budulovská 3043, Moldava nad Bodvou ako postupníkom, uzatvorená dňa 18.10.2017.
 4. Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodných stavieb vydané dňa 28.08.2012 Obvodným úradom životného prostredia, Šafárikova 17, Rožňava, pod č. 2012/00463.
 5. Stavebné povolenie vydané dňa 28.02.2018 Mestom Rožňava, špeciálnym stavebným úradom pod č. 231/2018-19503-VYST, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.02.2018 a ktorým bol v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“ povolený stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy . 
 6. Stavebné povolenie vydané dňa 17.04.2018 Mestom Rožňava, pod č. 195/2018-32598-VYST-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.04.2018 a ktorým boli v rámci stavby „OBYTNÁ ZÓNA POD GOMBÁŠOM ROŽŇAVA“ povolené stavebné objekty: SO 09 Prípojka VN, SO 10 Trafostanica, SO 11 NN rozvody a SO 14 NN prípojka elektrickej energie (odberné elektrické zariadenia - OEZ).
 7. Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia zo dňa 19.04.2018 pod č. 2285/2018-33561-VYST-Šm, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.06.2018.
 8. Stanovisko na účely územného konania vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, Rožňava zo dňa 07.03.2019 pod č. ORHZ-RV1-228-016/2019.
 9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003697, zo dňa 27.03.2019.
 10. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003690, zo dňa 28.03.2019.
 11. Vyjadrenie k územnému konaniu od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003605, zo dňa 29.03.2019.
 12. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003703, zo dňa 28.03.2019.
 13. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003739, zo dňa 29.03.2019.
 14. Vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia od Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, Ernesta Rótha 30, Rožňava, pod č. OU-RV-OSZP-2019/003522, zo dňa 29.03.2019.
 15. Vyjadrenie k územnému konaniu stavby vydané Okresným úradom Rožňava, pozemkovým a lesným odborom, Ernesta Rótha 30, Rožňava pod č.: OU-RV-PLO-2019/003500-002 zo dňa 01.03.2019.
 16. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Rožňava, pod č. 34834/2019/0, 178/2019, zo dňa 16.04.2019.
 17. Vyjadrenie k stavbe od Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, zo dňa 16.04.2019, pod č. CS SVP OZ BB 449/2019/14, CZ 5841/2019 – 342080.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia o umiestnení tejto stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie zmeny územného rozhodnutia bol zaplatený v hotovosti dňa 11.02.2019 do pokladnice správneho orgánu v hodnote 100 € podľa položky 59 písm. a) bod 2. pre právnickú osobu „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

pdf icon Situácia M 1_500
(PDF, 656 kB)
pdf icon Situácia M 1_2000
(PDF, 641 kB)
 
 
Ing. Erika Š m e l k o v á
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby ostatným účastníkom konania – účastníci územného konania, ktorého výsledkom bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 24.05.2012 pod č. 3218/2011-06-Do – rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 4. 2019 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 18.04.2019 18:25 hod.